Městská Knihovna Hořice

Internet

Připojení na internet je poskytováno ZDARMA.veřejný internet

Doba připojení je omezena na 1/2h.

V půjčovně pro dospělé čtenáře je možno využít WiFi připojení na internet ZDARMA.

Provozní řád pro využívání internetu

Podle ustanovení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v platném znění, § 4, odst. 1, písm. d) knihovního zákona, uživatelem internetu může být každý čtenář a návštěvník knihovny, dále jen uživatel.

Děti do 15-ti let se mohou stát uživateli internetu až na základě písemného souhlasu rodičů nebo předložení čtenářského průkazu.

Uživatel je povinen na požádání pracovnice knihovny prokázat svou totožnost předložením platného občanského průkazu.

Internet je uživatelům přístupný ve výpůjčních hodinách.

Uživatel si může předem objednat užívání internetu osobně nebo telefonicky na čísle 493622642. Zamluvení lze stejným způsobem rušit.

U počítače mohou pracovat nejvýše dvě osoby. Uživatel pracuje individuálně. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat ke komerčním účelům. Je dovoleno používat pouze neplacené služby poskytované v nabídkách sítě internet.

Uživatel může používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace, které jsou stažené z internetu. Po ukončení práce uživatel odstraní data,která jsou spjata s jeho osobou a používáním zapůjčeného počítačového pracoviště. Zanechá-li uživatel soukromá data na počítačovém pracovišti, koná tak na vlastní zodpovědnost. V případě vzniklé újmy uživatele, či další strany nenese provozovatel počítačového pracoviště odpovědnost za vzniklou škodu.

Na všech počítačových pracovištích je zakázáno používat vlastní přenosová média (Flash disky, CD, DVD, a podobně) bez souhlasu pracovnice knihovny.

Uživatel je po dobu, po kterou využívá počítačové pracoviště, povinen zacházet se  zapůjčeným majetkem tak, aby nedošlo k jeho poškození. V případě, že počítač nepracuje jak má, je uživatel povinen okamžitě přerušit práci na  počítači a tuto skutečnost nahlásit knihovnici u výpůjčního pultu, která zajistí nápravu. Dojde-li ze strany uživatele nedbalostí či úmyslem k poškození výpočetní techniky, je uživatel povinen uhradit tuto škodu v plné výší.

Při práci na počítači je uživatel povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní návštěvníky knihovny (hlukem a pod.) V prostorách knihovny není dovoleno kouřit ani konzumovat nápoje a potraviny.

Uživatel musí dbát pokynů pracovnic knihovny. V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán.

Vyhledávání stránek prezentujících pornografii, propagujících fašismus, rasismu a násilí nebo takových, které jsou jakýmkoli způsobem v rozporu s Listinou základních práv a svobod, je zakázáno.

Není dovoleno provozování počítačových her.

Provozovatel nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak, obsahují-li viry.

Soubory je možné se souhlasem knihovnice vytisknout. Při tisku účtujeme i nechtěné výtisky. Poplatek za tisk dokumentů se řídí platným ceníkem.

Tento provozní řád nabývá platnosti dne  1. září 2010

Datum 30.srpna 2010