Městská Knihovna Hořice

Historie

Městská knihovna je umístěna na náměstí v Hořicích, v budově bývalé záložny. Veřejné půjčování knih zde má tradici sahající až do 60. let 19. století. V této době byl majitelem knihovny hořický měšťan Josef Zeman, který půjčoval knihy občanům za 1 krejcar. Převážně to byly knihy vlastenecké a pokrokové. Koncem 90. let 19. století se úkolu založit veřejnou knihovnu ujala městská rada v Hořicích v čele se starostou dr. Aloisem Tomsou. V r. 1897 — na návrh advokáta dr. Františka Páry — se měšťané usnesli, že věnují finanční částku 200 zlatých na založení veřejné knihovny a ještě v témže roce byla vystavena zřizovací listina. Otevření knihovny předcházely dlouhé přípravy, upravovalo se první patro radnice a 10. února 1900 zde veřejná knihovna zahájila výpůjční činnost. Knihovníky se stávali především duchovní a učitelé hořických škol, pro které byla práce v knihovně dobrovolnou kulturní aktivitou. První úředně jmenovanou knihovnicí se stala Otýlie Černá, která se této činnosti plně věnovala. Začala psát kroniku knihovny a vedla ji až do roku 1922.

Další vývoj hořické knihovny byl spjat s historickými událostmi v naší vlasti, politické poměry se samozřejmě odrazily i v knihovnictví. Lze však konstatovat, že knihovna své základní funkce vzdělávací i osvětové plnila a plní a získává si stále větší oblibu u čtenářů a zaujímá též významné místo v kulturním životě města. Má dvě půjčovny s čítárenským koutem, jedna je určena dospělým, druhá dětským návštěvníkům. V roce 1991 byla přistavěna přednášková místnost. Knihovna má v současné době 1.295 čtenářů, z toho 373 dětí. V loňském roce knihovnu navštívilo 18.910 čtenářů, na internet se připojilo 2.059 uživatelů. Knihovní fond představuje 43 201 svazků, každý měsíc je doplňován novými knihami, denně novinami a časopisy, které si čtenář může přečíst v čítárně, nebo půjčit domů. V roce 2006 byla uskutečněna rekonstrukce půjčovny. Prostory byly rozšířeny o bývalé skladiště. Byla provedena výměna podlahové krytiny, osvětlení a vymalování prostor, zakoupen nový nábytek.

V roce 2009 byla zrealizována rekonstrukce přednáškové místnosti (výměna podlahové krytiny, osvětlení, nábytek). Tyto prostory neslouží jenom knihovně, lze si je pronajmout ke schůzovním účelům. Akvizice a katalogizace je prováděna průběžně. V knihovně se používá automatizovaný systém Kp-win SQL. V půjčovně pro dospělé i pro dětské čtenáře byl zaveden automatizovaný knihovnický systém. Čtenáři si mohou výpůjčky prodloužit také přes katalog knihovny, který je vystaven na internetu. Knihovnická práce je však mnohem rozmanitější, není omezena jenom na výpůjční činnost. Realizuje se zde řada veřejných vzdělávacích pořadů a vystoupení, pro dospělé, ale především pro děti. Jsou účinně doplňovány výstavkami, soutěžemi literárními a výtvarnými. Týdenní výpůjční doba pro veřejnost představuje 25 hodin. Knihovna se zapojuje do akcí pořádaných SKIPem např. Březen — měsíc knihy a internetu, Týden knihoven, Kniha mého srdce apod.

Tradice Městské knihovny v Hořicích je zavazující i pro její současné čtyři pracovnice, které by chtěly zkvalitnit služby čtenářům a podílet se svou prací na kulturním životě města. ad

Soubory ke stažení