Městská Knihovna Hořice

Výpůjční řád

Městská knihovna v Hořicích půjčuje odbornou i krásnou literaturu, denní tisk a časopisy v prostorách knihovny i mimo knihovnu. Výpůční doba je 1 měsíc za těchto podmínek:

Článek I.

a. Při půjčování informačních pramenů vstupují knihovna a občan — čtenář do občansko-právního vztahu, ze kterého vznikají práva a povinnosti upravené občanským zákoníkem č. 40/64 Sb.

b. Právo půjčovat si informační prameny z městské knihovny má každý registrovaný čtenář knihovny, který souhlasí s dodržováním tohoto výpůjčního řádu. Článek II.

Čtenář obdrží po předložení občanského průkazu a podepsání přihlášky čtenářskou legitimaci, která ho opravňuje k půjčování informačních pramenů knihovny. Na jednu legitimaci je možno si půjčovat informační prameny pouze v jedné půjčovně. Občanský průkaz u dětí nahrazuje podpis rodičů na přihlášce. Informační prameny se půjčují po zaplacení tohoto ročního registračního poplatku:

  • DOSPĚLÍ: 100,— Kč
  • DĚTI: 50,— Kč

Čtenář je povinen ohlásit ztrátu čtenářské legitimace. Za vystavení duplikátu zaplatí v obou odděleních poplatek ve výši 5,— Kč.

Článek III.

a. Informační prameny se půjčují na dobu jednoho měsíce. Potřebuje-li čtenář výpůjční dobu prodloužit, požádá před uplynutím měsíční lhůty o její prodloužení. Prodloužení výpůjční lhůty lze u dané publikace provést nejvýše dvakrát, pokud už knihu nemá rezervovaný jiný čtenář. Při nedodržení výpůjční doby účtuje knihovna popletek z prodlení po uplynutí výpůjční doby (bez písmeného upozornění). Po uplynutí stanovené doby je sankční poplatek automaticky vybírán při vrácení knih a časopisů.

Upomínka

Dospělí

Děti

Poplatek z prodlení

15,— Kč

10,— Kč

I. (písemná)

50,— Kč

30,— Kč

II. (písemná)

80,— Kč

60,— Kč

Za upomínku doporučeným dopisem zaplatí čtenář v odd. pro dospělé i pro děti 100,— Kč, Další vymáhání zapůjčených informačních pramenů postupuje knihovna orgánům státní moci.

b. Knihovna zprostředkovává výpůjčky odborných publikací z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby. Za tuto službu zaplatí čtenář poštovné a manipulační poplatek: 50,— Kč a za každou další vypůjčenou knihu 5,— Kč navíc.

c. Informační prameny z příruční knihovny se půjčují pouze prezenčně do čítárny.

d.Čtenář zodpovídá za ztrátu nebo poškození zapůjčených informačních pramenů, které bude zjištěno při jejich vrácení. Čtenář je povinen poškozenou nebo ztracenou publikaci nahradit zachovalým výtiskem téže publikace nebo ji zaplatit. Cenu informačního pramenu určí vedení knihovny. Pokud již není možno publikaci zakoupit, může být náhrada stanovena až do ceny fotokopie. Odnětí informačního pramenu z knihovny bez příslušného záznamu o výpůjčce se pokládá za zcizení.

e. Čtenář je povinen oznámit výpůjčnímu oddělení každou změnu adresy nebo ukončení studia.

f. Knihovna provádí kopírování textů z publikací, tisku, případně kartoték knihovny. Výše poplatku je formát A4 jednostranně: 2 Kč, formát A4 oboustranně: 3,— Kč, formát A3 jednostranně: 4,— Kč, A3 oboustranně : 6,— Kč.

g. Knihovna zajišťuje veřejnosti (čtenářům i návštěvníkům) přístup k internetu. Podmínky připojení  jsou uvedené v provozním řádu internetu.

Článek IV.

Čítárny knihovny (čítárenské koutky) mohou navštěvovat i občané, kteří nejsou registrovanými čtenáři knihovny za předpokladu, že budou plnit zásady provozu čítáren a dbát pokynů zaměstnanců výpůjční služby. Při porušení těchto zásad mohou být návštěvníci vyzváni, aby čítárnu opustili a může jim být nadále přístup do knihovny zakázán. Informační prameny se půjčují též institucím. Čtenářská legitimace se vystavuje na jméno odpovědného zástupce, který musí dodržovat všechna ustanovení tohoto výpůjčního řádu.

Článek V.

Práva a povinnosti čtenářů zanikají odhláškou (vrácením čtenářské legitimace), odnětím čtenářské legitimace čtenáři při nedodržení ustanovení tohoto výpůjčního řádu z jiných závažných důvodů.

V Hořicích 1.1.2014